Yüksekokul Müdürü  Dr.Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLUÜniversite Rektörü tarafından atanmış birimin en üst idare amiridir.-  Kurumda görev yapan personellere yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu görev ve yetki dağılımı yapar.- Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Kurulunu oluşturur ve çalışmalarında başkanlık yapar.-  Kurumsal görev üstlendiği personelin alanında deneyim kazanması, bilgi ve beceri edinmesi amacıyla zaman periyotları içinde hizmet içi eğitime tabi tutar.-  Yürütülen faaliyetlerin başlangıç ve sonuçlandırma aşamalarında yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetler takip eder.- Birime ait varlıkların, kaynakların ve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlar, gözetler, denetler.- Çalışan personellere adil ve eşit bir yaklaşım sergiler,- Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden, yasalara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan Personel ve Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açar, soruşturmacı tayin eder ve soruşturma sonucunu Rektörlük Makamına bildirir.- Birimin harcama yetkilisi olup, Yüksekokul bütçesinden harcama yapmak üzere görevlilere harcama talimatı verir. Verilen harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. Yüksekokul KuruluYüksekokul Müdürü başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarından oluşur.-   2547 sayılı Yüksek Öğretim mevzuatının 20. maddesi d fıkrası gereği Yüksekokul Yönetim Kurulunu oluşturmak,-   Eğitim Öğretimde yeni program açma çalışmalarını yürütmek, senatoya sunulmak üzere karara bağlamak.-   Ders müfredat programlarını düzenlemek ve güncellemek.  ÜNVANI- ADI VE SOYADI GÖREVİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU             Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN Üye Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Mehmet Nedim UYGUR Üye Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Üye Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK Üye Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ   Üye Finans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZÜyeÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri  Ramazan ÇANGAL Raportör MYO Sekreteri           Yüksekokul Yönetim KuruluYüksekokul Müdürü başkanlığında Müdür Yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim görevlisinden oluşur.- Yönetim Kurulu Yüksekokul Müdürünün çağrısı ile toplanır.- Yüksekokulun eğitim öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,-  Müdürün Yüksekokul Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,- Öğrencilerin kabulü, yatay-dikey geçiş ve ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim- öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında kararlar almak-  Bilimsel toplantı, Sempozyum, kongre gibi akademik faaliyetlerle ilgili kararlar almak.-  Birim içi ve birim dışından ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirmek.-  Yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulumuzun Disiplin Kuruludur.   ÜNVANI-ADI VE SOYADI GÖREVİ BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN Üye Yönetim ve Organizasyon Öğr.Gör.  Mehmet Nedim UYGUR Üye Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN                             Üye Pazarlama ve Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK                     ÜyeYönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Burhan KILIÇ Üye Yönetim ve Organizasyon Ramazan ÇANGAL Raportör MYO Sekreteri Strateji Planlama Kurulu       Yüksekokulumuzun iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerin oluşturulması, bu stratejilerin ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi ve performans göstergelerinin belirlenerek sürekli izlenmesinden sorumlu kuruldur. GöreviUnvanı/Adı Soyadıİdari GöreviBaşkanDr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN Müdür YardımcısıÜyeÖğr. Gör. Zekeriya YILMAZ Yönetim ve Organizasyon ÜyeÖğr. Gör. Kamuran YILDIZ Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm BaşkanıÜyeRamazan ÇANGAL Yüksekokul Sekreteri            Müdür Yardımcıları           - Yüksekokul Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman vekâlet eder,- Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,- Yüksekokul Kurul Toplantılarına katılmak,- Eğitim – Öğretim ile ilgili Yönetmelik ve Uygulamaları yürütür.- Öğrenci işleri (Dönem Dersleri,  Muafiyet Sınavları, Yaz Okulu)- Öğrenci Dilekçeleri,- Sosyal Faaliyetler,- Törenler Kutlamalar, İstatistikler,- Yüksekokulumuzun İnternet sayfasının günlük düzenli olarak takibi ve gereği,- Yüksekokul Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.   ÜNVANI-ADI VE SOYADI  BÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN Yönetim ve Organizasyon   Öğr.Gör. Mehmet Nedim UYGUR Finans Bankacılık ve Sigortacılık                                                               Eğitim- Öğretim, Bilimsel Faaliyetler, Mevzuat, Kalite Geliştirme ve Öğrenci Disiplin Faaliyetleri- Eğitim öğretimin planlanması,- Eğitim öğretim programlarının geliştirilmesi,- Sistem, mevzuat, metot, teknik ve öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi,- Kalite Güvence ve Akreditasyon çalışmaları,- Arşiv, İstatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,- Bilimsel faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, araştırma ve yayın faaliyetlerin izlenmesi,- Öğrenci disiplin faaliyetleri,- Gözetim, denetim, disiplin ölçme ve değerlendirme faaliyetleri,- Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.  İnsan Kaynakları ve Altyapının Geliştirilmesi, Destek Hizmetleri, İş Dünyası ve Toplumla İlişkiler- Gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesi,- Teknik/ Teknolojik ve Fiziki Altyapının planlanması, verimli kullanımı ve iyileştirilmesi,- Bilgilendirme, yönlendirme, motivasyon ve danışmanlık faaliyetleri,- Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonu,- İş dünyası ve toplumla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu, öğretim elemanlarının sektör deneyimlerinin artırılması, staj faaliyetleri, işe yerleştirme çalışmaları ve mezunlarla ilişkiler,- Uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesi,- Mevzuat Geliştirme,- Kaynak Geliştirme,-Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.         Bölüm Başkanı Eğitim hizmeti veren mevcut her bölüm için Öğretim elemanları arasından bir bölüm başkanı görevlendirilmiştir. Bölümle ilgili çalışmalardan, eğitim öğretime yönelik faaliyetlerden sorumludurlar. Bölüme ders ekleme-ders çıkarma; Okutulan programa ders ekleme veya ders çıkarma teklifleri görüşülmek üzere Bölüm Başkanı tarafından gerekçeleriyle birlikte Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunmak,- Dönem başlarında haftalık ders programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Bunu için sınıf danışmanı-Diğer bölüm başkanları-Yüksekokul sekreteri ve öğrenci işleriyle koordineli çalışırlar. Müfredat programı, ders içerikleri ve öğretim elemanı görevlendirme listesi yüksekokul sekreterliğinden temin edilir.- Haftalık Ders Programı ve Sınav Takvimi Eğitim Öğretime 10 gün kala hazırlarlar ve idareye teslim ederler.- Sınıf danışmanıyla birlikte alttan ders alan öğrencilerin hangi dersi aldıklarına ilişkin döküm çıkartılır. Kâğıt üzerinde bir taslak hazırlanır. Özellikle dışarıdan ders veren öğretim elemanlarıyla diyaloga geçilerek hafta içi hangi saatlerde uygun olabilecekleri konusunda görüş alınır. Bir öğretim elemanının birden fazla bölümde ve birden fazla derse girebileceği düşünülerek derslerin çakışmaması için diğer bölüm başkanlarıyla koordineli çalışmalıdır. Ders programı hazırlarken alttan ders alan öğrencilerin mağdur olmaması için derslerinin çakışmamasına dikkat edilmelidir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra “Otomasyon sistemine” girilmek üzere hazırlanan ders programları Birim Yetkilisine (Koordinatör) teslim edilir. Görevli öğretim elemanlarını bilgilendirmek üzere birer örnekleri Yüksekokul sekreterliğine verilir.-  Dönem içinde derslerin belirlenen program çerçevesinde işleyip işlemediği kontrol edilmeli, meydana gelebilecek aksaklıklar ve yanlışlıklar tespit edilerek derhal düzeltilmelidir.  ÜNVANI-ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK   Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Pazarlama ve Dış Ticaret Bölüm BaşkanıÖğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Bölüm Kurulları Bölüm Kurulu, Yüksekokul bölümlerinde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları görüşmek üzere eğitim-öğretim yılı süresince her dönem en az bir defa toplanır. Bölüm Kurulu, bölümlerle ilgili eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının araç gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planlarının ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm Kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. UNVAN ADI VE SOYADIGÖREVİBÖLÜMÜÖğr. Gör. Kamuran YILDIZBaşkanFinans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Atilla ÜNLÜ Üye Finans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Mehmet Nedim UYGURÜyeFinans Bankacılık ve Sigortacılık Tekniker Kerem TellioğluRaportör    ÜNVANI-ADI VE SOYADI  GÖREVİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Başkan Pazarlama ve Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÖK Üye Pazarlama ve Dış Ticaret Öğr. Gör. Ali OSMANOĞLU Üye Pazarlama ve Dış Ticaret Tekniker Kerem Tellioğlu Raportör - UNVAN ADI VE SOYADIGÖREVİBÖLÜMÜ Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK  Başkan Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN  ÜyeYönetim ve Organizasyon Öğr.  Gör. Burhan KILIÇ  Üye Yönetim ve Organizasyon Öğr.  Gör. Zekeriya YILMAZÜye Yönetim ve OrganizasyonÖğr.  Gör. Dr. Talha BAYIRÜyeYönetim ve Organizasyon Tekniker Kerem TellioğluRaportör  Birim KoordinatörüÜniversitemiz bünyesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı olarak “Öğrenci İşleri Otomasyonu” oluşturulmuştur. Eğitim gören bütün öğrencilerle ilgili bilgiler ve veriler 2013-2014 Öğretim yılı itibariyle bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Uygulamaları takip etmek, eğitim ve öğrencilerle ilgili verilerin düzenli ve doğru bir şekilde sisteme girişini sağlamak, meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek için her birime bir yetkili (Koordinatör) tayin edilmiştir. 2013-2014 Öğretim yılı itibariyle sistemin hatasız ve eksiksiz yürütülmesi, bilgi girişinin zamanında girilmesi ve yetkisi olmayan kişilerin kesinlikle müdahalesine izin verilmemesi hususunda bütün birimler uyarılmıştır.-  Birim Yetkilisi; Öğrenci İşleri, Sınıf Danışmanı, Program Başkanı ile koordineli çalışır. Öğrenci İşleri Otomasyonunun aksamadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,-  Sistemle ilgili zaman zaman meydana gelebilecek aksamalar, düzensizlikler ve yanlışlar ilgili birimler ve yetkililerce (Sınıf danışmanı-Öğrenci İşleri-Program Başkanı- Ders veren Öğretim elemanları gibi) zaman kaybetmeksizin Birim yetkilisine bildirecek, Birim yetkilisi ivedi olarak Yetkili birimlerle diyaloga geçmek suretiyle problemleri çözme yoluna gidecektir,-  Birim yetkilisi dışında hiç kimse sisteme müdahale etmeyecektir.-  Dönem içerisinde yapılması gereken güncelleştirmeler, veri girişleri, özellikle zamana bağlı yapılması gereken işlemler sistemden takip edilecek, gerekli hallerde ilgililer uyarılacak ve bu suretle yanlışa ve eksikliğe izin verilmeyecektir.-  Ders notlarının zamanında girilmesi, öğrenci kayıtlarının zamanında yapılıp onaylanması vs. gibi önem arz eden konular özellikle takip edilecektir.-  Dönem sonunda danışmanlar tarafından tespit edilen ve kendisine sunulan Mezun durumda bulunan öğrencilerin durumu sistemden kontrol edilecek, mutabakat sağlandıktan sonra mezuniyet işlemleri için Öğrenci işlerine liste ve evraklarıyla birlikte teslim edilecek ve çıkış işlemleri için talimat verecektir. (temmuz ilk haftası sonuna kadar bu işlemler tamamlanacaktır.)-  Mevcut öğrencilere şifre verilmiş olup, 2013-2014 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle yeni kayıt yapacak öğrencilere birim yetkilisince şifre verilecek ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Öğrenci, danışman ve ders sorumlu hocalarının şifrelerinde aksaklık olması halinde ilgilinin başvurusu üzerine Koordinatör yeni bir şifre tayin edecek ve ilgiliyi bilgilendirecektir.-  Öğrenci ders kayıtları Eğitim Öğretimin başladığı ilk haftadır. En az bir hafta öncesinden Öğrenciler ve Sınıf Danışmanları bilgilendirilecektir.-  Her dönem yapılmakta olan tek ders sınavları takip edilecek, Sınav sonuç notları ilgili ders hocaları tarafından sisteme girilmek suretiyle sisteme kaydedilecektir. Bu durum Birim koordinatörü tarafından takip edilerek, aksaklığa meydan verilmeyecektir.-  Üniversitemiz Rektörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak yeni düzenlemeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. ÜNVANI-ADI VE SOYADI  BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Pazarlama ve Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK   Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri  Sınıf Danışmanı-  Her program için Kurumun Akademik elemanları arasından belirlenen ve görevlendirilen, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli rol oynayan yetkili yürütme organlarından biridir. - Öğrenci Ders Kayıtları: Öğrenci ders kayıtları artık Otomasyon ortamında yapılmaktadır. Dönem başlarında öğrencilerin sisteme girmiş oldukları ders kayıtlarını titizlikle takip eder ve uygun olanları belirlenen zaman içerisinde onaylar. Ders kayıtları eğitim öğretimin başladığı ilk hafta olup, kayıt tarihi itibariyle 2 hafta içinde kontrol edilerek kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Öğrenci kaydı onayında mutlaka öğrencini aldığı derslerin doğruluğu saptanmalı, harç (katkı)kredisi alıp almadığı titizlikle incelenmelidir. Harç kredisi almayan öğrencilerin ders kaydının onayı için banka alındı makbuzunu öğrenciden almalıdırlar.- Öğrenci Harçları: Kayıt esnasında öğrencilerin harç alıp almadıklarını, almayan öğrencilerin harçlarını yatırıp yatırmadıklarını takip etmek ve bu çerçevede kayıtları onaylamakla yükümlüdürler. Harçlar için Öğrenci İşlerinden gerekli bilgileri almak kaydıyla öğrencilerin getirmiş oldukları katkı makbuzlarını düzenleyerek, öğrencinin mezuniyeti veya herhangi bir nedenle okuldan ilişiğini kesmesi durumunda Öğrenci işlerinde şahsi dosyasına konulmak üzere teslim eder.- Birim Koordinatörüne Karşı Görev ve Sorumlulukları: Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Birim koordinatörlüğü nezaretinde Öğrenci işleriyle birlikte koordineli uyumlu bir çalışma gerekmektedir. Öğrenci notlarının (Vize-final-bütünleme) Otomasyon sitemine zamanında (sınavı takip eden 5 gün) girilip girilmediğini takip etmek, meydana gelen aksaklıkları ve yanlışları anında Birim Koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür. (Sınavların bitimine müteakip 5’inci gün sonunda sisteme girilerek kontrol edilmek suretiyle tespit edilmelidir.)- Mezuniyet: Dönem sonunda mezun durumda bulunan öğrencileri belirler. Birim koordinatörü ve öğrenci işlerine bildirir. Öğrenci işleri tarafından gerekli işlemler ve belgeler tamamlandıktan sonra danışmanlara teslim edilir. Danışmanlar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mezuniyet belgesi çıkarılması amacıyla bu belgeler birim koordinatörüne teslim edilir. (Haziran ayı sonuna kadar bu işlemler tamamlanır)- Dönem başlarında program başkanları tarafından hazırlanacak haftalık ders programları için gerekli bilgiler çıkartılacak (Alttan ders alan öğrenciler ve alacakları dersler) Program başkanına verilecektir. (Eğitim Öğretime başlamadan 2 hafta önce teslim edilmelidir.)   ÜNVANI-ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Memet Nedim UYGUR Finans Bankacılık ve Sigortacılık Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK   Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. Kamuran YILDIZ Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Fatih EKİNLER Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Ali OSMANOĞLU Pazarlama ve Dış Ticaret Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Pazarlama ve Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÖK Pazarlama ve Dış Ticaret         Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu                 - Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,- “İç Değerlendirme” çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,- “Dış Değerlendirme” yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,- Şırnak Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,-  Şırnak Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek. UnvanAdı SoyadıBirim Kalite SorumlusuDr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU(Üye) Kalite Güvence SistemiÖğr. Gör. Mehmet Nedim UYGUR(Üye) Eğitim ve Öğretim İşleriDr. Öğr. Üyesi Erkan UZUN(Üye) Araştırma Geliştirme FaaliyetleriÖğr. Gör. Zeynep YILMAZ(Üye) Yönetim İşleriMYO Sekreteri Ramazan ÇANGAL        Muafiyet ve İntibak Komisyonu- Programlarda üç kişilik muafiyet ve intibak komisyonu kurulur. Bu Komisyonlar öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, öğrenci tarafından daha önce alınmış olan,  başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir kerede verir.- Muafiyet istenen dersin; eşit ve daha yüksek kredili olması şartıyla, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıla yapılır.- Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler Müdür’lüğe başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.(Muafiyet Ve İntibak Yönergesi yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerle, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş ve Şırnak Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin başarılı oldukları derslerle ilgili muafiyet talepleri ile dönem intibaklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.)UNVAN ADI VE SOYADIBÖLÜMÜÖğr. Gör. Kamuran YILDIZFinans Bankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUKYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Cahit ÇAĞLINPazarlama ve Dış TicaretÖğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Staj KoordinatörüEğitim gören öğrencilerin Yaz Stajlarını düzenlemek, organize etmek amacıyla her program için Akademik Öğretim Elemanları arasından biri Staj Koordinatörü olarak görevlendirilir.            Görev ve Sorumluluklar;– Öğrencilerin Yaz Stajı için dönem içinde gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapar. (Staj Karnelerini – Üst yazı – Staj yapacak öğrenci listesi)– Mayıs ayının 2 haftası staj yazılarını onaylatılmak üzere öğrencilere dağıtır. Staj koordinatörünün belirleyeceği zaman içerisinde onaylı yazıların geri dönüşü hakkında öğrencilere bilgi verir ve takip eder.– Staj hakkında öğrencilere gerekli bilgi ve açıklamalar yapılarak, staj karneleri dağıtılır.– Staj yapan öğrencilerin staj karnelerini bir dosyada biriktirir. Bu karnelerin muhafazasından sorumludur.– Eylül ayının ilk haftası stajını tamamlayan öğrencilerin dökümünü yaparak notlarıyla birlikte Öğrenci İşlerine teslim eder. Notların kaydı için Sınıf danışmanına liste halinde bildirir.– Öğrenci İşleri – Sınıf danışmanı ve yüksekokul sekreteriyle koordineli çalışır. UNVAN ADI VE SOYADIBÖLÜMÜÖğr. Gör. Kamuran YILDIZFinans Bankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUKYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Cahit ÇAĞLINPazarlama ve Dış TicaretÖğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bil. İşl. Abdullah DENİZStaj İşleri İdari Personeli                                                Staj İşleri İdari Personeli- Öğrenci Staj işleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,- İşlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,- Öğrencilerin staj ile ilgili yazışmalarını yapmak ve bu konuda öğrencileri yönlendirmek,- Staj Kurulu Kararlarını yazmak,- Staj yapan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yapılması gereken işlemlerini zamanında yapmak,- Yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek.   Öğretim Elemanları- Yönetim Kurulu tarafından yapılan ders görevlendirmelerine göre derslere girmek,- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Sınav Takvimi sürecinde dönem içi ve dönem sonu sınavları yapmak,- Yapılan sınavlara ilişkin ders notlarını ilan edilen zaman içerisinde Öğrenci Otomasyonuna kaydetmek çıktı almak onaylı bir şekilde Öğrenci işlerine vermek,- Girmiş oldukları derslere ilişkin ek ders ücreti ödemeleri için puantaj cetveli düzenlemek ve onaylı şekilde her ayın ilk haftası içinde Bölüm Başkanlarına teslim etmek,- Öğrencilerin devamına ilişkin yoklama almak, devam devamsızlıkları tespit etmek ve dönem sonunda öğrenci işlerine teslim etmek,- Eğitim öğretim dönemine ait sınav kâğıtlarını dönem sonu dosyalayarak Arşiv sorumlusuna teslim      etmek,- Yüksekokul Müdürlüğü ve Yönetim Kurulunca yüklenilen görevleri yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek,- Hizmet birimlerinde kendilerine tahsis ve teslim edilen demirbaş varlıkları en iyi şekilde kullanmak ve korumak,-Eğitim Öğretim yılı içinde yürütmüş oldukları tez seminer, makale, bildiri, kongre ve Sempozyum gibi akademik faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek üzere Yüksekokul Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna yazılı olarak sunmak. UNVAN ADI VE SOYADIBÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi  Hasan OSMANOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Erkan UZUNYönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUKYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Zekeriya YILMAZYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Burhan KILIÇYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Serhat UZANYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Dr. Talha BAYIRYönetim ve OrganizasyonÖğr. Gör. Mehmet Nedim UYGURFinans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Kamuran YILDIZFinans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Fatih EKİNLER Finans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Atilla ÜNLÜFinans Bankacılık ve SigortacılıkÖğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Pazarlama ve Dış TicaretDr. Öğr. Üyesi. Sibel GÖK Pazarlama ve Dış TicaretÖğr. Gör. Ali OSMANOĞLU Pazarlama ve Dış TicaretÖğr. Gör. Esma TÜRKYILMAZÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. Zeynep YILMAZÇocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri  Piyasa Araştırma Komisyonu- Hizmetin ifasına yönelik ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alımı öncesi;- Piyasa fiyat araştırması yapmak,- Kalite ve fiyat yönünden en uygun teklifi belirlemek,- Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek. UNVAN ADI VE SOYADIBÖLÜMÜÖğr. Gör. Cahit ÇAĞLINPazarlama ve Dış TicaretÖğr. Gör. Ali OSMANOĞLU  Pazarlama ve Dış TicaretKerem TELLİOĞLUTekniker             Muayene Komisyonu- Satın alımına ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin;- Cins ve özelliklerini (Teknik Şartname) yazılı olarak belirlemek,- Satın alınan mal ve hizmetlerin kurumca belirlenen cins ve özelliklerde olup olmadığını kontrol etmek, onaylamak.  ÜNVANI-ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Cahit ÇAĞLIN Pazarlama ve Dış Ticaret Öğr. Gör. Ali OSMANOĞLU Pazarlama ve Dış TicaretKerem TELLİOĞLU Tekniker                                                      Yemek Muayene Komisyonu- Şırnak Üniversitesi’nin günlük yemek listesinde bulunan yemeklerin hazırlanması,- Yemeklerin tat, koku, görünüm ve servis yönünden incelemelerini sağlamak,- Yemeğin zamanında, eksiksiz ve temizlik kontrollerini ve aksaklıklarla ilgili gerekli iş ve işlemleri uygulamak, şikayet ve talepleri değerlendirerek standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak,- Yukarıda belirtilen ve yemek ve yemekhane ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek ve bu konularda MYO Müdürünü gerektiğinde bilgilendirme faaliyetlerini yürütür.                        ÜNVANI-ADI VE SOYADI BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Mehmet Nedim UYGUR Finans Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Ali OSMANOĞLU Pazarlama ve Dış Ticaret Ramazan ÇANGAL MYO Sekreteri   

17.01.2023