YYÇ DÜZEY YETERLİLİKLERİÖNLİSANS , TYYÇ: 5. DÜZEY , EQF-LLL: 5. DÜZEY , QF-EHEA:KISA DÜZEYTYYÇ TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ72 - SAĞLIKSİLOPİ MYO ÇOCUK GELİŞİMİPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARIBİLGİKuramsal, Olgusal*Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.*Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.*Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.*Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.*Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar.*Okul öncesi eğitimin önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.*Okul öncesi eğitim etkinliklerini uygulamada ihtiyaç duyulan bilgiyi kazanır.*Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar.*Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.*Eğitim etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçleri tanır.BECERİLERBilişsel, Uygulamalı*Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.*Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.*Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.*Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.*Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasındaki farkı ayırt eder.*Okul öncesi eğitim programlarını planlama ve uygulama becerisine sahiptir.*Eğitim programlarında yer alan etkinliklerde kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.*Çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun öğretim materyali geliştirir.*Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır.KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği*Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.*Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.*Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.*Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.*Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.*Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.*Toplumsal sorumluluk bilinci ile içinde bulunduğu çevrenin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alır.*Çocuğun eğitiminde sorumluluk alır.*Aile katılım çalışmalarında etkin rol alır.Öğrenme Yetkinliği*Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.*Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.*Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.*Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.*Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.*Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.*Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirir.*Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır.*Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanır.İletişim ve Sosyal Yetkinlik*Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.*Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.*Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel *Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.*Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.*Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.*Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.*Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.*Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.*Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.*Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurar.*Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.*Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.Alana Özgü Yetkinlik*Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.*Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.*Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.*Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.*Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.*Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.*Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.*Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.*Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.*Yaratıcı düşünme becerileri geliştirir.*Diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilme deneyimine sahiptir.*Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

17.01.2023