TYYÇ Lojistik Bölümü       Temel Alanı Yeterlilikleri                          Lojistik Bölümü                        Program Çıktıları*BİLGİ1)Lojistik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.3) Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takipetmek4) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara dauygulamak.2)Tedarik zincirinin prensipleri, yapısı, unsurları, planlaması, operasyonları, yönetimini kavrar.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.3)Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.4)Lojistik alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.5)Öğrencilerin       gelişim,       öğrenme       özellikleri       ve güçlüklerinin bilgisinesahiptir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takipetmek 6)Lojistik alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlerekatılmak3) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmakBECERİLER 1)Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir,  sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara vekanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.2)Lojistik       ve      araştırma        alanı       ile      ilgili      bilgi teknolojilerinikullanır.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.3)Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.1) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılmak2) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk almak4)Lojistik         alanına         özgü        sorunlara         bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözümüretir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak4) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara dauygulamak.5)Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri üzerinde lojistik yazılımları etkin şekilde kullanır.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek. 6)Taşımacılık operasyonlarını planlar ve yönetir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği1)Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.1) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlerekatılmak2) Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takipetmek2) Lojistik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.1) Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak2) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak3) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak 3)Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyipdeğerlendirir.1) Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak2) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak3) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak 4)Lojistik alanına yenilik getiren uygulama veya teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır.1) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenmek veuygulamakÖğrenme Yetkinliği 1)Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.2)Öğrenme       hedeflerini       belirler      ve      öğrenmeyi öğrendiğinigösterir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.3)Öğrenme         kaynaklarını          belirler,        kaynaklara etkin/hızlıerişir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.4)Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.3) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak. 5)Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.1) Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip halinegetirmek.2) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1)Lojistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve  sözlü  olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini,  istek vebeklentilerini dinler.1) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.2)Lojistik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.1) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak3)Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.1) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlerekatılmak4)Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.1) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak 5)Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.1) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak2) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara dauygulamak.6)Lojistik alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.1) Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takipetmek7)Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.1) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenmek veuygulamak2) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmakAlana Özgü Yetkinlik 1)Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.1) Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak2) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak2)İnsan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.1) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.2) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak3)Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.1) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlerekatılmak3) Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumlulukalmak4) Yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara dauygulamak.4)Lojistik ve Lojistikte iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.1) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.5)Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygundavranır.1) Lojistik alanında kalite, etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak.2) Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahipolmak.3) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenmek veuygulamak4) Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimliçalışmak

17.01.2023