Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %40 en çok %60 olacak şekilde belirlenir. İlgili kurul veya ilgili kurulun alacağı karara göre öğretim üyeleri/görevlileri, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı en az %20’dir.Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde 100 puan üzerinden 50'nin altında not alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.Detaylı bilgi için “Şırnak Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

17.01.2023