1.     Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme yöntem ve tekniklerini açıklar.2.     Okul öncesi eğitimin önemi, amacı ve ilkeleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.3.     Okul öncesi eğitim etkinliklerini uygulamada ihtiyaç duyulan bilgiyi kazanır.4.     Gelişim alanları ile ilgili kuramları açıklar.5.     Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.6.     Eğitim etkinliklerinde kullanılan araç ve gereçleri tanır.7.     Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlar arasındaki farkı ayırt eder.8.     Okul öncesi eğitim programlarını planlama ve uygulama becerisine sahiptir.9.     Eğitim programlarında yer alan etkinliklerde kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.10. Çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun öğretim materyali geliştirir.11. Alanı ile ilgili eğitim sürecinde ekip çalışmasında rol alır.12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile içinde bulunduğu çevrenin sosyal ve kültürel özelliklerine uygun sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol alır.13. Çocuğun eğitiminde sorumluluk alır.14. Aile katılım çalışmalarında etkin rol alır15. Yaşam boyu kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili öğrenmeye açık tutum ve tavır geliştirir.16. Bilgiye erişimde kaynaklara doğru ulaşır ve kullanır.17. Kendi çalışmalarında öz eleştiriye yer vererek objektif olarak değerlendirme becerisi kazanır.18. Çocuk, aile, meslektaşları ve alanı ile ilgili kurum/kuruluşlarla iletişim kurar.19. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci oluşturur.20. Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.21. Yaratıcı düşünme becerileri geliştirir.22. Diğer disiplinler ile iş birliği içinde çalışabilme deneyimine sahiptir.23. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.  Amaç1.     Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir.2.     Programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.3.     0-6 yaş grubunda görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını bilen, temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak.4.     Çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici materyal hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir. Hedef1.     Alanında mesleki bilgi ve donanımı ile fark yaratacak, çocuk ve insan haklarına saygılı, Atatürkçü, kültürel değerlerini koruyan ve yaşatan, çağdaş ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanını yetiştirmek2.     0-72 ay arası çocuklarının sosyal, duygusal, bilişsel, özbakım, dil ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olacak bir ortam sağlayarak eğiten örnek eğitimciler yetiştirmektir.3.     Temel süreç becerilerini geliştirmek için farklı öğrenme-öğretme stratejilerini kullanan öğretmen profili oluşturmaktır.

17.01.2023