Sınav Düzenlemeleri, Değerlendirme ve NotlandırmaÖğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %40 en çok %60 olacak şekilde belirlenir. İlgili kurul veya ilgili kurulun alacağı karara göre öğretim üyeleri/görevlileri, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı en az %20’dir.Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde 100 puan üzerinden 50'nin altında not alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Detaylı bilgi için “Şırnak Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

17.01.2023