TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ   TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 5. DÜZEY (ÖN LİSANS)TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİM ALAN YETERLİLİKLERİ 5. DÜZEY (ÖN LİSANS)PROGRAM YETERLİLİKLERİBİLGİKuramsal, Olgusal- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.  - MİKRO / MAKRO EKONOMİK KAVRAMLARI TANIMAK ANALİZ YAPMAK, TMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ ÖĞRENMEK, İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI VE İŞLETME YÖNETİMİYLE İLGİL KURALLARI ÖĞRENMEK- ULUSLARARASI EKONOMİK İŞLEMLERİ ANALİZ ETMEK, ULUSLARARASI FİNANSMAN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK BECERİLERBilişsel, Uygulamalı- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.  - DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN PAKET PROGRAMLARI KULLANABİLMEK- MUHASEBE İŞLEMLERİNİ YAPMAK ve DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ MUHASEBELEŞTİRMEK, - BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK- GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ YAPMAK- ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNİ YAPTIRMAK VE TAKİP ETMEK- SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİ YAPMAK- VERİLERİ YORUMLAYABİLME, DEĞERLENDİRME, ANALİZ EDEBİLME, ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME YOLUYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİREBİLME.YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.  - TEMEL İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEBİLMEK , E-TİCARET UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK VE E-TİCARET PROJELERİ GELİŞTİRMEK - TİCARİ HESAPLAMALAR YAPMAK, DIŞ TİCARETTE VERGİLENDİRME ESASLARINI ÖĞRENMEKÖğrenme Yetkinliği- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.  - ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARI KAVRAMAK ve ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİNİ UYGULAMAK- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYENİN DIŞ TİCARET YAPISINI ANALİZ ETMEKİletişim ve Sosyal Yetkinlik- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.  - DÜŞÜNCELERİNİ YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM YOLUYLA AKTARABİLME, SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ KİŞİLERLE PAYLAŞABİLME - BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK KENDİNİ GELİŞTİRMEK - ULUSLARARASI ALANDA MESLEKİ İLETİŞİM KURMAK, MESLEKİ YABANCI DİL VASITASIYLA MESLEKTAŞLARIYLA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ YAPABİLMEK- ULUSLARARASI TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİNİ KULLANMAK Alana Özgü Yetkinlik- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.  - HUKUKİ SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEK, TİCARET HUKUKU KURALLARINI TANIMAK ve İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA BİLİNCE SAHİP OLMA- MESLEKİ VE TOPLUMSAL ETİK DEĞERLERE SAHİP OLMA- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ UYGULAMAK, KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARINI UYGULAMAK ve DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK 

17.01.2023