GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİYüksekokul SekreteriSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIMemurGÖREVİYüksekokul SekreteriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİRektörASTLARITüm İdari PersonellerA. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER1)      GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatının başı olarak bu teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Müdüre karşı sorumlu olmak.       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·        Meslek Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.·        2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b ve 51/c maddelerinin gereğini yapmak,·        Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini hazırlamak ve toplantılara katılarak raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararlarınyazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,·        Yüksekokulunun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,·        Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,·        İdari Personelin düzgün kıyafetle mesaiye devam etmelerini sağlamak,·        Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,·        Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak,·        Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak,·        İdari Personeli performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi tutmak veya hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak,·        Müdürün ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak,·        Yüksekokul mallarını, kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·        Bina bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak ve sonuçlandırmak,·        Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,·        İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek,·        Yüksekokulun tehdit ve tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak, ilgililere bildirmek ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım etmek,·        Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,·        Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde sonuçlarının alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.·        Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,·        Temizlik işlerini takip etmek,·        Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,·        Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,·        Yıllık izinler ve idari izinleri işleri aksatmayacak şekilde istenmesine özen göstermek,·        İşleri aksatmayacak şekilde idari personelin yıllık izinlerini planlamak,·        Yüksekokula alınacak Akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak.·        Yüksekokul bütçesinin hazırlanmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak, bütçe taslağını Müdürlüğe sunmak, bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,·        Yüksekokulun bina ve tesisleri ile makine ve teçhizatlarının bakım onarımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,·        Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını sağlamak,·        Yüksekokulun Tahakkuk Amirliğini yapmak,·        Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı vepencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·        Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·        Etik kurallarına uymak,·        Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·        Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·        Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak. Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·        Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı alan  b) İş RiskiVar (Mali, Hukuksal, Vicdani)4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [ ] ZİHİNSEL ÇABA              [X ] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)      GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lisans mezunu olmak; İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları, İş İdaresi vb.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERYok3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·        Araştırıcı ve meraklı·        Kendini sürekli yenileyen.·        Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·        Pratik çözüm üretebilen·        Sorgulayıcı·        Sabırlı·        Kendine güvenen·        İyi iletişim kurabilen·        Hızlı, düzenli ve dikkatli·        Koordinasyon yeteneğine sahip·        Önderlik yeteneğine sahip·        İkna kabiliyeti yüksek.·        Karar verici ve problem çözücü.·        Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·        Zaman yönetimini iyi yapabilen.·        Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Ramazan ÇANGAL Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIBilgisayar İşletmeniGÖREVİŞef V.SINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARITüm İdari PersonellerA. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Bürodaki ve teknik konulardaki işlerin yasalara, müdür ve yüksekokul sekreterinin talimatlarına uygun olarak ve eksiksiz, gecikmesiz, ilgili mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,·         Kendisine bağlı personelin eğitiminden, bu personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve zamanında yürütülmesini sağlamak,·         Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini yapmak,·         Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak ve kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışmasını sağlamak,·         Yüksekokulun iş takvimine bağlı iş ve işlemlerini başlatmak, takibini yapmak ve Sekreterliğe bilgi vermek,·         Yüksekokul Sekterinin izinli olması ve raporlu olması durumunda, sekreterliğin görevlerini yürütmek,·         Gerektiğinde diğer birimlerle iş birliği yapmak,·         Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutmak,·         Müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda, yazmak veya yazdırmak,·         Yüksekokulun çalışmalarının web ortamında yayınlanmasını ve güncelleştirilmesini takip etmek ve Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek,·         Stajlarla ilgili koordinasyonu sağlamak,·         Öğrenci ile ilgili tüm işlerin; kayıtların, stajla ilgili tüm işlemler ve sosyal sigortalarının giriş ve çıkışlarının, öğrenci belgelerinin, askerlik işlemlerinin yapılması, transkriptlerinin hazırlanması, mezuniyet ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve ilk kontrolünü yapmak,·         Evrak ve Yazı İşleri, Mali İşler (Muhasebe), Öğrenci İşleri Bürosu, Kütüphane işlerini düzenli yapılmasını sağlamak ve bu birimlerde çalışacak idari personelin görev dağılımında yüksekokul sekreterine yardımcı olmak,·         Etik değerlere, ahlaki kurallara uyumlu ve bağlı, etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkleri anlayışı içinde çalışmalarını yürütmek,·         Yüksekokul Sekreteri veya Müdürün uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,·         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,·         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,·         İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar çerçevesinde)·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.            3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn Ön lisans mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Abdullah DENİZ Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANITeknikerGÖREVİBölüm SekreteryasıSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Bölüm Sekreterliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,·         Bölümlerde okutulan derslerin öğretim elemanlarına dağıtılması ile ilgili Bölüm Başkanlarına yardımcı olmak ve gerekli yazışmaları yapmak,·         Ders programları ve sınav programlarının yapılmasında Bölüm Başkanlarına yardımcı olmak,·         Öğretim elemanlarının mazeretleri nedeniyle yapamadığı dersleri için telafi programının hazırlanmasına yardımcı olmak ve gerekli yazışmaları yapmak,·         Her eğitim-öğretim başlarında Bölüm Başkanları tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarını Müdürlüğe bildirmek,·         Bölüm Kurulu Kararlarını yazmak,·         Öğrencilerin muafiyet talepleri ile ilgili dilekçelerini incelenmek üzere komisyonlara sunarak intibak kararlarının alınmasını sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak,·         Gerektiğinde bölüm işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,·         Bölümler ile ilgili evrakları arşivlemek,·         Bölüm Sekreterliğince yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Yüksekokul Sekreterin bilgi vermek.·         Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür  ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.   3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lise mezunu olmak2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Kerem TELLİOĞLU Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLUTarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANITeknikerGÖREVİMali İşlerSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Kişilerin maaş işlemlerinin yapılması ve maaş işlerinde; icra, eczane, sendika vb işlemlerini takip etmek,·         Yüksekokulun bütçe hazırlığında geriye dönük sarfiyatların rakamsal dökümlerini hazırlamak,·         Ödeneklerin kontrolünü yapmak, ödenek üstü harcama yapılmasını engellemek,·         Ek ödenek ve ödenek aktarımı işlemlerini yapmak,·         Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu ve Yüksekokul Sekreterinin Müdürlükten olur aldığı mal ve malzemelerin alımı için gerekli evrakları hazırlamak, ödemelerin yapılmasını sağlamak,·         Telefon, fax ve elektrik faturalarının ödeme hazırlığını yapmak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,·         Akademik personelin ek ders puantajlarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,·         Giyecek yardımından faydalanan personelin evraklarını hazırlamak,·         Kişi borcu evraklarını hazırlamak,·         Kendisine verilen şifreleri gizli tutmak,·         Sorumluluğundaki tüm satın alım işlerinin seviyeleri, ödeme durumları, ödenekleri ve tasdikli iş programlarına göre mali ve teknik olarak gerçekleşmesi gereken durumlarla ilgili kayıtları tutmak,·         Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine gerekli bilgileri sağlamak,·         Yüksekokul ile ilgili Mali Yıl Bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin yapılarak ödeme emri belgelerini hazırlamak,·         Her harcama için teklif ve istek belgesinin hazırlanması, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının yapılarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması, onay belgesinin düzenlenmesi,·         Muhasebe birimi ile ilgili yazışmaların yapılması ve evrakların arşivlenmesi,·         Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,·         Personele ait sgk işlemleri, emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,·         Tahakkuk evraklarını incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak,·         İç kontrol eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafetyönetmeliğine uymak, Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn Ön lisans mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Kerem TELLİOĞLU Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIBilgisayar İşletmeniGÖREVİÖğrenci İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Öğrenci işleri ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, öğrenci işleri bürosunda yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,·         ÖSYM kontenjanı ve ek kontenjan işlemleri ile ilgili işleri yapmak,·         Yatay ve dikey geçiş işlemlerini yapmak,Öğrenci disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak,Öğrenciler ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak,Geçici mezuniyet, diploma ve kayıp diploma işlemlerini yapmak,Yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerini takip etmek,YÖK, Senato Kararlarını, Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarını, Yüksekokul Kurulu Kararlarını, Yönetim Kurulu Kararlarını, Disiplin Kurulu Kararlarını takip etmek ve uygulamasını yapmak,Yüksekokul Kurul Kararlarının işlemleri (Yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulu), gündemin yazılması, kararlarının yazılması,  karar defterlerinin tanzimi, imzaya sunumu,Öğrenci affı ile ilgili işlemleri yapmak,Yaz okulu işlemlerini yapmak,Üniversitemiz İç Akademik Takvimi ve Akademik Takvimi takip ederek gerekli işlemleri yapmak,Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini takip ederek danışman öğretim elemanlarına gerekli bilgileri sağlamak,Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt dosyalarını eksiksiz almak,Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin otomasyon sisteminden bilgilerinin kontrolünü yaparak varsa eksiklikleri gidermek,Öğrencilerden muafiyet dilekçesi vermek isteyenlerin dilekçelerini alarak ilgili komisyona sevk etmek,Öğrenciler ile ilgili alınan kurul kararlarını öğrencilere tebliğ etmek,Öğrencilerin ders kayıtlarını ve harç bilgilerini kontrol etmek,Staj iş ve işlemlerini yürütmek, Staj işlemlerinin sonuçlarını işlemek,Dönem sonlarında % 10’a giren öğrencileri tespit etmek,Gerektiğinde öğrenci işlemleri ile ilgili kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,Öğrenci İşleri bürosu ve öğrencilerle ilgili evrakları arşivlemek,Öğrencilerin belge isteklerini (öğrenci belgelerini imzalamak) karşılamak,Öğrencilerin kayıp kimlikleri ile ilgili işlemleri yapmak,KYK Bursu vb. kurum ve kuruluşlardan burs alan öğrencilerin başarı durumlarını bildirmek,Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyetlerini titizlikle incelemek ve hazırlamak,Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen diplomaların yazım kontrollerini yapmak ve varsa hatalı olanlarda gerekli düzeltmelerin yapılmak üzere geri göndermek,Öğretim elemanları tarafından sınav notlarının zamanında otomasyon sistemine girilip girilmediği kontrol etmek,Öğrenci İşleri bürosunda yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek,Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek,Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,Etik kurallarına uymak,Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,Müdür ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az Lise mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Abdullah DENİZ Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANITeknikerGÖREVİPersonel İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Personel işlerinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,·         Akademik personel alımı ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması,·         Akademik personel ile ilgili sınav işlemleri yazışmalarının yapılması,·         Göreve yeni başlayan idari ve akademik personelin bilgi girişlerinin yapılması, özlük ve sicil dosyalarının tutulması işlemlerinin yürütülmesi,·         İdari ve akademik personelin kademe derece terfi işlemlerinin izlenmesi ve değişikliklerin muhasebe birimine iletilmesi,·         Ek derslerin puantajlarını tutmak,·         Akademik, idari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri vb. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,·         Aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin yazışmaların yapılması,·         Akademik ve idari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili işlemlerinin yapılması,·         Akademik ve idari personelin izin formlarının doldurulması ve izin gün sayılarının takip edilmesi,·         Görevde yükselme sınavlarını duyurulması ve takibi,·         Akademik personelin gizli sicil raporlarının düzenlenmesi,·         Soruşturma sonucuna göre verilen cezaların takip edilmesi ve verilen ceza durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması,·         Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması ile ilgili işlemleri yapmak,·         Faaliyet Raporunun ilgili alanlarının diğer birimlerle koordine ile doldurularak zamanında hazırlamak.·         Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,·         İdari personelin ve akademik maaş, terfi, gece mesaisi gibi faaliyetlerin puantajlarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,·         Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenli Kurumu’na aktarmak,·         Kendisine müracaat eden personelin soruları ve sorunları hakkında doğru-doyurucu-yönlendirici bilgiler vermek,·         Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgeleri en iyi biçimde korumak,·         Belgeleri “desimal sisteme” uygun olarak düzenlemek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn  az Ön lisans mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Kerem TELLİOĞLU Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIMemurGÖREVİEvrak Kayıt ve Yazı İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Resmi Yazışma Kuralları ve Kodlamaları çerçevesinde yazışmaları yürütmek,·         Yüksekokulumuz Faaliyet raporunun yazışmalarını yapmak,·         Yüksekokulumuza gelen birim içi, birim dışı ve kurum dışı dilekçe ve yazıların kayıt ve dosyalanması, ilgili birim veya amirin bilgisi doğrultusunda cevaplandırılması,·         Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin birim yetkilileri-öğretim elemanları tarafından teslim edilen yazılı belge ve evrakların dosyalama, klasörleme, saklama ve istendiğinde yetkililerin erişimine sunularak bu doğrultuda;·         Arşivlenmek üzere teslim edilen evrak ve dosyalar imza karşılığı (çeşidi - ekler – tarih – teslim eden – teslim alan) teslim almak,·         Teslim alınan belgeler Arşiv Kayıt defterine (imkan halinde bilgisayar ortamında) kaydetmek,·         Kodlama sistemiyle klasörlemek, numaralandırmak ve düzenli bir şekilde arşiv dolaplarına yerleştirmek,·         Yasa ve Yönetmelikler sürekli takip edilecek Arşivleme sisteminde yenilik ve yapılanmaları kurum arşivine entegre ederek güncellemek,·         İhtiyaç halinde arşivlenen dosya ve evraklar hizmet birimleri veya kişilere sunulacak, tekrar geri alınarak ilgili yere bırakmak,·         Gizlilik arz eden dosya ve evraklar ita amirinin onayı ile çıkarmak,·         Arşive teslim edilen bütün dosya ve belgelerin saklanmasından, korunmasından, ihmal nedeniyle meydana gelebilecek yangın ve su baskını, hırsızlık, kayıp gibi nedenlerle zarar görmemesi için her türlü tedbiri almak.·         Etik değerlere, ahlaki kurallara uyumlu ve bağlı, etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkleri anlayışı içinde çalışmalarını yürütmek,·         Yüksekokulumuzun e-mailini günlük takip etmek. Kurumla ilgili yazı ve bilgilerin çıktısı alınarak Müdür-Müdür Yardımcısı-Yüksekokul Sekreterine sunmak,·         Yüksekokul Sekreteri veya Müdürün uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,·         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,·         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,·         İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar çerçevesinde)·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az Lise mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Abdullah DENİZ Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIMemurGÖREVİTaşınır İşlemleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilisin yaptığı işler ile ilgili yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,·         Yüksekokulun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak, icmal cetvellerini düzenlemek,·         Personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuar malzemelerini demirbaş kayıtlarının yapılması,·         Birimlerde kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yaptırılması ile ilgili yazışmaların yapılması,·         Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, taşınır kod listesindeki hesap kodları itibariyle taşınır işlem fişi düzenlenmesi,·         Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırların girişlerinin yapılması ve bir sicil numarası verilmesi,·         Dayanıklı taşınırların zimmet fişi karşılığı kullanıma verilmesi, zimmet listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi,·         Kaybolma, fire, çalınma, devir vs. durumlar için kayıtlardan düşülmesinin yapılması, hurdaya ayrılan malzemeler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,·         Yılsonu kesin taşınır hesaplarının yapılması ve raporlarının hazırlanması,·         Her eğitim-öğretim yılı başında akademik ve idari ile birimlerin Yüksekokul Sekreteri ile koordineli bir şekilde tüketim ihtiyaçlarının dağıtılmasını yapmak,·         Yüksekokula devir ya da bağış yoluyla gelen demirbaş eşyadan bedeli belli olmayanların bedelinin belirlenmesi ve ayniyata kazandırılması işlemlerini yamak,·         Kırılan ve/veya kaybolan demirbaş eşya/donanım malzemesi bedellerinin kusuru olanlara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yapmak,·         Ayniyat işlerinde yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Yüksekokul Sekreterine bilgi vermek,·         Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,·         Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,·         Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerlerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,·         Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,·         Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,·         Sorumlu olduğu depolarda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelebilecek kayıp ve zararları önleyici tedbirleri almak ve harcama yetkilisine bildirmek,·         Sorumluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak,·         Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak,·         Birimlerin malzeme taleplerini depo mevcudu oranında karşılamak,·         Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaşların kayıtlarını tutarak, demirbaş listesini odalara asmak,·         Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslim edilmesini sağlamak,·         Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiEnvantere kayıtlı taşınırların kaybolması4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lise mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Hakim ÇEVİK Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIMemurGÖREVİKütüphane İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır, okuyucunun hizmetine hazırlar,·         Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları malzemeyi veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,·         Dışarıya ödünç kitap hizmetini yürütür.·         Kıymetli kitapların korunması için önlem alır.·         Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir.·         Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar.·         Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar.·         Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir.·         Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.·         Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak.·         Süreli yayınları izleme fişlerine geçirerek, eksik sayıları vaktinde ilgiliye bildirmek ve cilt birliği sağlananları cilde hazırlamak,·         Okuma salonunu ve kitap raflarını düzenli ve temiz bulundurmak,·         Okuyucuların kütüphaneden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,·         Okuyucuların salonda gruplaşmadan sessiz çalışmalarını temin etmek,·         Fiş katalogu ile müracaat eserlerinden okuyucuların nasıl yararlanacağı konusunda yardımcı olmak,·         Okuyucular tarafından gelen isteklerde karşılaştığı güçlükleri idareye bildirerek çözüm yollarını aramak,·         Okuma salonunda bulunan kitapların her ay temizliğini yaptırmak,·         Cilt birliği sağlanan süreli yayınları kitap demirbaş defterine kaydedilmek üzere ilgili yere göndermek,·         Salondaki kitapların yırtılıp kaybolmamış olmasına dikkat etmek,·         Teslim edilen kitapları temiz tutmak, korumak ve düzenli şekilde yerleştirmek,·         Okuyucuya verilemeyecek durumda cildi dağılmış, cetvellerinden ayrılmış, yaprakları yanık veya kırılmaya başlamış olan eserlerin listesini yapıp, en az üç ayda bir durumu kütüphane idaresi ile görüşerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,·         Okuyucuların iade ettikleri kitapları dikkatle kontrol ederek kitaba herhangi bir zarar verildiğinde durumu anında idareye bildirmek,·         Ödünç verilmesi uygun görülen ve kendisine teslim edilen kitapları açık raf sistemine göre düzenlemek,·         Ödünç verilen kitapların «Kitap Fişleri»ni geri getirileceği tarihlere göre içinde ay ve gün bölmeleri bulunan kutulara yerleştirmek,·         Gününde getirilmeyen kitaplar için gerekli işlemleri yürütmek·         Okuyucular tarafından kaybedilen kitapları idareye bildirerek gerekli işlemin yapılmasını sağlamak·         Cilde gidecek kitapları tespit ederek ciltlenmelerini sağlamak, ciltten dönen kitapların sırtlarına kitap adları ile yer numaralarını yazmak ve gerekli olan basılı malzemeyi yapıştırmak·         Kitapların tertip ve düzenini sağlamak·         Kütüphaneleri Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara güre okuyucuların üye kayıt ve ödünç kitap verme işlemlerini yürütmek·         Cilt ve onarıma muhtaç kitapları cilde gönderilmesi için idareye bilgi vermek·         Katalog ve tasnif işleri yapılan kitaplarla, aitten dönen kitapların hazırlık işlerini (sırtlarına kitap adı ve yer numarasının yazılması, muhtıra, kitap cebi ve kitap fişinin yapıştırılması yapmak ve kitapları ruflara yerleştirmek·         Kütüphaneye her girişte Şırnak Üniversitesi kimlik veya üye kartı göstermek zorunludur·         Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı, içerde kullanılmamalıdır·         Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve hiç bir yiyecek getirilmemelidir·         Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır·         Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır·         Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır, aksi takdirde çalıntı işlemi görecektir·         Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir·         Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanmaktadır.·         Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarını hazırlamak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,·         Öğrenci ve Personel yemek fişlerinin satışı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ilgili birimle hesapların ve fiş alış-verişinin takibini yapmak.·         Yemekhane ve kantin faaliyetlerini takip ve kontrolünü yapmak; kantin ve yemek hizmetlerini yürüten firmanın görevlerini aksatmamalarını, kullanım alanlarının temizliğini, çalışan personelin her konudaki yeterliğini (servis, hijyen, kaliteli ve zamanında hizmet vs.) takip etmek. Bu konudaki gerekebilecek iş ve işlemleri yapmak·         Kendisine müracaat eden personelin soruları ve sorunları hakkında doğru-doyurucu-yönlendirici bilgiler vermek,·         Saklanması gereken ve gizlilik özelliği olan dosya, yazı ve belgeleri en iyi biçimde korumak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiKitapların Kaybolması4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lise mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Hakim Çevik Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİYüksekokul SekreterlikSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIHizmetliGÖREVİÖzel KalemSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek,·         Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak,·         Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi önemli toplantıları Müdür’e hatırlatmak,·         Müdüre ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek,·         Müdürün davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak,·         Müdür’e ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek,·         Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek, sürekli güncel kalmalarını sağlamak,·         Gerekli görülmesi halinde Müdür’ ün ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek not etmek,·         Telefon konuşmalarında son derece kibar ve saygılı bir ses tonu kullanmaya dikkat etmek, konuşmaların kısa olmasına, karşı tarafa söylenmesi gerekenleri veya söylenebilecekleri söylemek ve uzun süre telefonu meşgul etmemek,·         Müdürlüğe gelen misafirleri görüşme taleplerine göre gerekirse diğer ilgililere yönlendirerek Müdür’ ün zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak,·         Yüksekokulumuzun e-mailini günlük takip etmek. Kurumla ilgili yazı ve bilgilerin çıktısı alınarak Müdür-Müdür Yardımcısı-Yüksekokul Sekreterine sunmak,·         Tüm personel ve öğrencilere toplu bilgi ulaşım (toplucell) duyurularını  yapmak.·         Müdür odasına ilgisiz kişilerin girmesini engellemek, Müdür’ ün olmadığı zamanlar da odanın kilitli tutulmasını ve güvenliğini sağlamak,·         Müdürlüğe gelen evrak, faks ve notların anında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,·         Müdürlüğe ait telefon ve faks cihazının ekonomik kullanılmasına özen göstermek,·         Çalışma bürosunun sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,·         Yürürlükteki mevzuata ve Doküman Yönetim Sistemine uygun kurum içi ve kurum dışı gerekli yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. M. Halil SARBOĞA Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİYüksekokul SekreterlikSTATÜSÜ[ ] MEMUR                 [ X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIGüvenlik GörevlisiGÖREVİGüvenlikSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak,·         Görevine mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek,·         Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,·         Bina içerisindeki görevli koruma ve güvenlik görevlisi ders aralarında binayı dolaşarak özellikle salonlarda işi olmayan öğrencileri o bölgeden uzaklaştırmak, ders olmayan salonların kapalı kalmasını sağlamak, derslerden sonra sınıfların titizlikle kontrol edilerek varsa herhangi bir aksaklık ya da eksiklikleri (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde vb.) tespit ederek birim amirlerine bildirmek,·         Binayı periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek, ·         Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç kayıt kaydetmek ve yol göstermek,·         Doğrudan ilgili olmasa da temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek,·         Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri yerleşke alanına ve binaya sokmamak, gerekirse güvenlik birimine bildirmek,·         Özellikle geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kapatılması,·         Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son kişiden sonra bina güvenliğinin tam olarak sağladığından emin olmak ve önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,·         İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak,·         Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak,·         Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak ve nöbet defterini imzalama aşamasında gereken tüm bilgileri yeni nöbet alan görevliye aktarmak.·         Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek,·         Yerleşke içerisine veya çevresine park eden araçları denetlemek ve uygunsuz araç park edenleri uyarmak,·         Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanakla tespit etmek,·         Kış mevsiminde kömürlü kalorifer sistemi çalıştığı günlerde, kazan dairesini asgari saatte 1 defa kontrol etmek,Gece elektrikler gittiğinde, tasarruf amaçlı olarak jeneratör kapalı olabilir, ancak kazan dairesinde ısı ya da basınca dayalı olarak motopompun çalışması gerekiyorsa mutlaka jeneratör devreye alınmak,·         Bina kirli su tahliye kuyusu ve motoru daima kontrol edilmelidir.·         Yoğun yağmur yağışlarında drenaj kuyusu tahliye motorunun suyu boşalttığı tespit edilmelidir.·         Sistem odasının daima serin olması bu amaçla alınan klimanın sürekli kontrolünün yapılmalıdır.·         Akşam 17:00 den sonra personel çay ocağı su ısıtıcısı ve sigortası kontrol edilerek kapatılmalıdır. Aşağı sistem odasına su sızıntısının olmadığı sürekli kontrol edilmelidir,·         Kullanılmayan ve lüzumlu olmayan tüm lambalar kapalı olmalıdır. Cihaz ve sistemler kapalı olmalıdır.·         Kamera görüntüleri ve kayıtlarının sorunsuz olduğu daima kontrol edilmelidir.·         Nöbet sırasında sürekli belli bir yerde oturmamak, nöbeti gerektiği şekilde tutmak,·         Yüksekokul’a ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek,·         Görevi sırasında devlet memurluğuna yakışan tavır içerisinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye, künye, rozet vb. takmamak,·         Telefon konuşmalarını kısa tutmak, yerleşke araç girişi ve yerleşke öğrenci girişi kapılarında devamlı kimlik kontrolü yapmak, araç stikeri olamayan araçları ve öğrenci kimliği olmayankişileri yerleşkeye almamak,·         Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,·         Kamuya ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak,·         Nöbet yerleri ile binalarının içinde ve önünde başkalarının oturmasına izin vermemek,·         Öğrencilerin izinsiz bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine afiş, poster vb. yapıştırmamaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek,·         Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi elektrikli ve elektronik cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Nöbet çizelgesinde belirtilen zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan ve Açık Alan  b) İş RiskiTerör veya bombalı saldırı4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Hasan ERKAN Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIGüvenlik GörevlisiGÖREVİGüvenlikSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak,·         Görevine mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek,·         Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,·         Bina içerisindeki görevli koruma ve güvenlik görevlisi ders aralarında binayı dolaşarak özellikle salonlarda işi olmayan öğrencileri o bölgeden uzaklaştırmak, ders olmayan salonların kapalı kalmasını sağlamak, derslerden sonra sınıfların titizlikle kontrol edilerek varsa herhangi bir aksaklık ya da eksiklikleri (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde vb.) tespit ederek birim amirlerine bildirmek,·         Binayı periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek, ·         Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç kayıt kaydetmek ve yol göstermek,·         Doğrudan ilgili olmasa da temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek,·         Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri yerleşke alanına ve binaya sokmamak, gerekirse güvenlik birimine bildirmek,·         Özellikle geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kapatılması,·         Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son kişiden sonra bina güvenliğinin tam olarak sağladığından emin olmak ve önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,·         İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak,·         Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak,·         Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak ve nöbet defterini imzalama aşamasında gereken tüm bilgileri yeni nöbet alan görevliye aktarmak.·         Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek,·         Yerleşke içerisine veya çevresine park eden araçları denetlemek ve uygunsuz araç park edenleri uyarmak,·         Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanakla tespit etmek,·         Kış mevsiminde kömürlü kalorifer sistemi çalıştığı günlerde, kazan dairesini asgari saatte 1 defa kontrol etmek,Gece elektrikler gittiğinde, tasarruf amaçlı olarak jeneratör kapalı olabilir, ancak kazan dairesinde ısı ya da basınca dayalı olarak motopompun çalışması gerekiyorsa mutlaka jeneratör devreye alınmak,·         Bina kirli su tahliye kuyusu ve motoru daima kontrol edilmelidir.·         Yoğun yağmur yağışlarında drenaj kuyusu tahliye motorunun suyu boşalttığı tespit edilmelidir.·         Sistem odasının daima serin olması bu amaçla alınan klimanın sürekli kontrolünün yapılmalıdır.·         Akşam 17:00 den sonra personel çay ocağı su ısıtıcısı ve sigortası kontrol edilerek kapatılmalıdır. Aşağı sistem odasına su sızıntısının olmadığı sürekli kontrol edilmelidir,·         Kullanılmayan ve lüzumlu olmayan tüm lambalar kapalı olmalıdır. Cihaz ve sistemler kapalı olmalıdır.·         Kamera görüntüleri ve kayıtlarının sorunsuz olduğu daima kontrol edilmelidir.·         Nöbet sırasında sürekli belli bir yerde oturmamak, nöbeti gerektiği şekilde tutmak,·         Yüksekokul’a ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek,·         Görevi sırasında devlet memurluğuna yakışan tavır içerisinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye, künye, rozet vb. takmamak,·         Telefon konuşmalarını kısa tutmak, yerleşke araç girişi ve yerleşke öğrenci girişi kapılarında devamlı kimlik kontrolü yapmak, araç stikeri olamayan araçları ve öğrenci kimliği olmayankişileri yerleşkeye almamak,·         Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,·         Kamuya ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak,·         Nöbet yerleri ile binalarının içinde ve önünde başkalarının oturmasına izin vermemek,·         Öğrencilerin izinsiz bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine afiş, poster vb. yapıştırmamaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek,·         Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi elektrikli ve elektronik cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Nöbet çizelgesinde belirtilen zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı  ve açık alan  b) İş RiskiTerör veya bombalı saldırı4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lise mezunu olmak2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Necmettin BULUT Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [ X] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIGüvenlik GörevlisiGÖREVİGüvenlikSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak,·         Görevine mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek,·         Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,·         Bina içerisindeki görevli koruma ve güvenlik görevlisi ders aralarında binayı dolaşarak özellikle salonlarda işi olmayan öğrencileri o bölgeden uzaklaştırmak, ders olmayan salonların kapalı kalmasını sağlamak, derslerden sonra sınıfların titizlikle kontrol edilerek varsa herhangi bir aksaklık ya da eksiklikleri (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde vb.) tespit ederek birim amirlerine bildirmek,·         Binayı periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek, ·         Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç kayıt kaydetmek ve yol göstermek,·         Doğrudan ilgili olmasa da temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek,·         Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri yerleşke alanına ve binaya sokmamak, gerekirse güvenlik birimine bildirmek,·         Özellikle geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kapatılması,·         Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son kişiden sonra bina güvenliğinin tam olarak sağladığından emin olmak ve önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,·         İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak,·         Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak,·         Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak ve nöbet defterini imzalama aşamasında gereken tüm bilgileri yeni nöbet alan görevliye aktarmak.·         Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek,·         Yerleşke içerisine veya çevresine park eden araçları denetlemek ve uygunsuz araç park edenleri uyarmak,·         Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanakla tespit etmek,·         Kış mevsiminde kömürlü kalorifer sistemi çalıştığı günlerde, kazan dairesini asgari saatte 1 defa kontrol etmek,Gece elektrikler gittiğinde, tasarruf amaçlı olarak jeneratör kapalı olabilir, ancak kazan dairesinde ısı ya da basınca dayalı olarak motopompun çalışması gerekiyorsa mutlaka jeneratör devreye alınmak,·         Bina kirli su tahliye kuyusu ve motoru daima kontrol edilmelidir.·         Yoğun yağmur yağışlarında drenaj kuyusu tahliye motorunun suyu boşalttığı tespit edilmelidir.·         Sistem odasının daima serin olması bu amaçla alınan klimanın sürekli kontrolünün yapılmalıdır.·         Akşam 17:00 den sonra personel çay ocağı su ısıtıcısı ve sigortası kontrol edilerek kapatılmalıdır. Aşağı sistem odasına su sızıntısının olmadığı sürekli kontrol edilmelidir,·         Kullanılmayan ve lüzumlu olmayan tüm lambalar kapalı olmalıdır. Cihaz ve sistemler kapalı olmalıdır.·         Kamera görüntüleri ve kayıtlarının sorunsuz olduğu daima kontrol edilmelidir.·         Nöbet sırasında sürekli belli bir yerde oturmamak, nöbeti gerektiği şekilde tutmak,·         Yüksekokul’a ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek,·         Görevi sırasında devlet memurluğuna yakışan tavır içerisinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye, künye, rozet vb. takmamak,·         Telefon konuşmalarını kısa tutmak, yerleşke araç girişi ve yerleşke öğrenci girişi kapılarında devamlı kimlik kontrolü yapmak, araç stikeri olamayan araçları ve öğrenci kimliği olmayankişileri yerleşkeye almamak,·         Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,·         Kamuya ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak,·         Nöbet yerleri ile binalarının içinde ve önünde başkalarının oturmasına izin vermemek,·         Öğrencilerin izinsiz bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine afiş, poster vb. yapıştırmamaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek,·         Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi elektrikli ve elektronik cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Nöbet çizelgesinde belirtilen zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı ve Açık Alan  b) İş RiskiTerör veya bombalı saldırı4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn az lise mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Hüsnü SÜNEKTEKİN Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [ X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIGüvenlik GörevlisiGÖREVİGüvenlikSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamak,·         Görevine mani bir hal meydana gelmedikçe görev yerini terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek,·         Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,·         Bina içerisindeki görevli koruma ve güvenlik görevlisi ders aralarında binayı dolaşarak özellikle salonlarda işi olmayan öğrencileri o bölgeden uzaklaştırmak, ders olmayan salonların kapalı kalmasını sağlamak, derslerden sonra sınıfların titizlikle kontrol edilerek varsa herhangi bir aksaklık ya da eksiklikleri (Bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde vb.) tespit ederek birim amirlerine bildirmek,·         Binayı periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek, ·         Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelen ziyaretçilerin kayıtlarını ziyaretçi kayıt defterine veya misafir araç kayıt kaydetmek ve yol göstermek,·         Doğrudan ilgili olmasa da temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek,·         Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri yerleşke alanına ve binaya sokmamak, gerekirse güvenlik birimine bildirmek,·         Özellikle geceleri giriş kapılarının kontrol edilerek kapatılması,·         Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son kişiden sonra bina güvenliğinin tam olarak sağladığından emin olmak ve önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek,·         İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak,·         Talep ya da şikayetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak,·         Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak ve nöbet defterini imzalama aşamasında gereken tüm bilgileri yeni nöbet alan görevliye aktarmak.·         Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek,·         Yerleşke içerisine veya çevresine park eden araçları denetlemek ve uygunsuz araç park edenleri uyarmak,·         Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanakla tespit etmek,·         Kış mevsiminde kömürlü kalorifer sistemi çalıştığı günlerde, kazan dairesini asgari saatte 1 defa kontrol etmek,Gece elektrikler gittiğinde, tasarruf amaçlı olarak jeneratör kapalı olabilir, ancak kazan dairesinde ısı ya da basınca dayalı olarak motopompun çalışması gerekiyorsa mutlaka jeneratör devreye alınmak,·         Bina kirli su tahliye kuyusu ve motoru daima kontrol edilmelidir.·         Yoğun yağmur yağışlarında drenaj kuyusu tahliye motorunun suyu boşalttığı tespit edilmelidir.·         Sistem odasının daima serin olması bu amaçla alınan klimanın sürekli kontrolünün yapılmalıdır.·         Akşam 17:00 den sonra personel çay ocağı su ısıtıcısı ve sigortası kontrol edilerek kapatılmalıdır. Aşağı sistem odasına su sızıntısının olmadığı sürekli kontrol edilmelidir,·         Kullanılmayan ve lüzumlu olmayan tüm lambalar kapalı olmalıdır. Cihaz ve sistemler kapalı olmalıdır.·         Kamera görüntüleri ve kayıtlarının sorunsuz olduğu daima kontrol edilmelidir.·         Nöbet sırasında sürekli belli bir yerde oturmamak, nöbeti gerektiği şekilde tutmak,·         Yüksekokul’a ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek,·         Görevi sırasında devlet memurluğuna yakışan tavır içerisinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye, künye, rozet vb. takmamak,·         Telefon konuşmalarını kısa tutmak, yerleşke araç girişi ve yerleşke öğrenci girişi kapılarında devamlı kimlik kontrolü yapmak, araç stikeri olamayan araçları ve öğrenci kimliği olmayankişileri yerleşkeye almamak,·         Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,·         Kamuya ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak,·         Nöbet yerleri ile binalarının içinde ve önünde başkalarının oturmasına izin vermemek,·         Öğrencilerin izinsiz bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine afiş, poster vb. yapıştırmamaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek,·         Görevi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip etmek,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi elektrikli ve elektronik cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Nöbet çizelgesinde belirtilen zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı ve Açık Alan  b) İş RiskiTerör veya bombalı saldırı4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜEn Ön lisans mezunu olmak.2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. S. Asım DORU Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [ X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIHizmetliGÖREVİTemizlik İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamını sağlamak,·         Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanları havalandırmak,·         Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları Yüksekokul Sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek,·         MYO bahçesinin bakım, düzenleme ve temizlik işlerini yapmak,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Sorumlu oldukları lavaboları temiz tutmak, peçete vb sürekli kontrol ederek çizelgeyi imzalamak,·         Bahçedeki ağaçların ve çimlerin bakımını yapmak,·         Kış aylarında kalorifer kazanı yakmak,·         Temizlik deterjanlarını kullanımında dikkatli olmak, sağlık açısından zararlı olmasına mahal vermemek,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı ve Açık Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Selim VURAL Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIMemurGÖREVİTemizlik İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamını sağlamak,·         Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanları havalandırmak,·         Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları Yüksekokul Sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek,·         MYO bahçesinin bakım, düzenleme ve temizlik işlerini yapmak,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Sorumlu oldukları lavaboları temiz tutmak, peçete vb sürekli kontrol ederek çizelgeyi imzalamak,·         Bahçedeki ağaçların ve çimlerin bakımını yapmak,·         Kış aylarında kalorifer kazanı yakmak,·         Temizlik deterjanlarını kullanımında dikkatli olmak, sağlık açısından zararlı olmasına mahal vermemek,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan ve Açık Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Abdulkerim SÜNEKTEKİN Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[ X ] MEMUR                 [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIHizmetliGÖREVİTemizlik İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamını sağlamak,·         Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanları havalandırmak,·         Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları Yüksekokul Sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek,·         MYO bahçesinin bakım, düzenleme ve temizlik işlerini yapmak,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Sorumlu oldukları lavaboları temiz tutmak, peçete vb sürekli kontrol ederek çizelgeyi imzalamak,·         Bahçedeki ağaçların ve çimlerin bakımını yapmak,·         Kış aylarında kalorifer kazanı yakmak,·         Temizlik deterjanlarını kullanımında dikkatli olmak, sağlık açısından zararlı olmasına mahal vermemek,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan ve Açık Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Adil TONG Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/….  GÖREV/İŞ TANIMI FORMUKADRO VEYA POZİSYONUNBİRİMİ/ALT BİRİMİSilopi Meslek YüksekokuluSTATÜSÜ[  ] MEMUR                 [ X ] SÖZLEŞMELİ PERSONELUNVANIHizmetliGÖREVİTemizlik İşleriSINIFIGenel İdare HizmetleriKODU ÜST YÖNETİCİSİMüdürBAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİYüksekokul SekreteriASTLARI A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMIİlgili mevzuat çerçevesinde Meslek Yüksekokulu idari teşkilatın verimli, düzenli, uyumlu şekilde çalışmasından Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumlu olmak       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ·         Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamını sağlamak,·         Sınıf, laboratuar, koridor gibi alanları havalandırmak,·         Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları Yüksekokul Sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek,·         MYO bahçesinin bakım, düzenleme ve temizlik işlerini yapmak,·         Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,·         Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları mesai bitiminde kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlayarak gerekli güvenlik tedbirlerini almak,·         Sorumlu oldukları lavaboları temiz tutmak, peçete vb sürekli kontrol ederek çizelgeyi imzalamak,·         Bahçedeki ağaçların ve çimlerin bakımını yapmak,·         Kış aylarında kalorifer kazanı yakmak,·         Temizlik deterjanlarını kullanımında dikkatli olmak, sağlık açısından zararlı olmasına mahal vermemek,·         Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,·         Etik kurallarına uymak,·         Yüksekokulun varlıkları ile kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,·         Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,·         Zaman çizelgesine ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,·         Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.·         Yüksekokul Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur.3) ÇALIŞMA KOŞULLARI  a) Çalışma OrtamıKapalı Alan ve Açık Alan  b) İş RiskiYok4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA[  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER1)       GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ 2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLERGerekmiyor3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİGerekmiyor4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİGörevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/b maddesi şartlarını taşımaları gerekmektedir.5)  ÖZEL NİTELİKLER ·         Araştırıcı ve meraklı·         Kendini sürekli yenileyen.·         Mevzuatı takip edebilen, yorum yapabilen·         Pratik çözüm üretebilen·         Sorgulayıcı·         Sabırlı·         Kendine güvenen·         İyi iletişim kurabilen·         Hızlı, düzenli ve dikkatli·         Koordinasyon yeteneğine sahip·         Önderlik yeteneğine sahip·         İkna kabiliyeti yüksek.·         Karar verici ve problem çözücü.·         Etkin yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip·         Zaman yönetimini iyi yapabilen.·         Yoğun tempoda çalışabilen. Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Hişar ZEYREK Tarih                                                                                                                              İmza          .…/.…/….                                                                                                       ONAYLAYAN(Müdür) Dr. Öğr. Üyesi Hasan OSMANOĞLU  Tarih                                                                                                                   İmza.…/.…/…. 

17.01.2023